Disclaimer
Margedrukker De Ammoniet verleent u hierbij toegang tot www.deammonietindruk.nl (verder aangehaald als ‘deze website’). De Ammoniet publiceert op deze website als particulier en zonder commerciële doeleinden. De Ammoniet behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover mededeling te doen.

Intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het op deze website gepresenteerde tekst- en beeldmateriaal liggen bij De Ammoniet dan wel bij betreffende auteurs en kunstenaars. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van De Ammoniet of betreffende rechthebbenden, behoudens en slechts voor zover anders bepaald is in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).  

Aansprakelijkheid
De Ammoniet kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige informatie op andere websites waarnaar via hyperlinks verwezen wordt.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.